MasterClass i Psykologi

Uddannelsen giver 5 ECTS-point og er udviklet sammen med professor i psykologi Mads Hermansen.
Fyld værktøjskassen med teorier og metoder til at forstå menneskers adfærd – og brug dem til at skabe værdi på arbejdspladsen! Gennem 6 måneder vil du på denne ambitiøse efteruddannelse møde 6 danske psykologer og praktikere, der tager dig helt fra den klassiske psykologi til moderne psykologi.

 

 

De 6 bedste grunde til at tage MasterClass i Psykologi

 • Du får en teoretisk og praksisrettet efteruddannelse, der giver dig en grundig indføring i psykologiens verden
 • Du lærer om gruppedynamikker, adfærdsdesign, tankefælder, nudging, systemisk tænkning, narrativitet, kognition, læring, kommunikation, persontyper, resiliens, stress, konflikter, relationsopbygning, forandringsledelse, motivation, trivsel og meget mere
 • Du bliver introduceret til socialpsykologi, organisationspsykologi, personlighedspsykologi, forandringspsykologi, positiv psykologi, behaviorisme, økonomisk psykologi, kognitionspsykologi og udviklingspsykologi
 • Du kommer gennem et ambitiøst pensum, der kombinerer klassisk akademisk litteratur med moderne case-baserede tekster skrevet af førende danske og udenlandske forskere og eksperter. Pensum er primært på dansk!
 • Hvis du tager eksamen, vil du få 5 ECTS-point
 • Og sidst, men ikke mindst: Du bliver en mere reflekteret og værdifuld medarbejder, der forstår komplekse sammenhænge på arbejdspladsen og forstår at optimere dit eget og andres arbejdsliv.
Næste kursusstart Se alle datoer 31. maj 2023, Aarhus 01. juni 2023, København
Varighed 6 måneder med 6 undervisningsdage
Pris 33.500 kr. ekskl. moms.
Tilmeld dig Download som pdf
Kurset kan også holdes hos jer – se mere her
Scroll down

Udviklet sammen med professor i psykologi Mads Hermansen

Denne efteruddannelse i psykologi er udviklet i et tæt samarbejde med professor i psykologi Mads Hermansen. Han er forfatter til mere end 200 bøger og artikler inden for det psykologiske fagområde. Og hans bøger er blevet solgt i over 70.000 eksemplarer. Mads Hermansen har været professor ved Copenhagen Business School, lektor på Danmarks Pædagogiske Universitet, institutleder på Syddansk Universitet og er i dag professor ved Universitetet Agder i Norge.

Uddannelsen giver dig 5 ECTS-point!

Når du har bestået eksamen, får du 5 ECTS-point. Formelt betyder det, at du – ud over at få et eksamensbevis fra os – får eksamensbevis på faget “Organisationspsykologi og ledelse” fra den offentlige uddannelsesinstitution Zealand. Pointene kan i hovedreglen bruges, hvis du gerne vil tage (eller er i gang med at tage) en længere efteruddannelse, fx en diplomuddannelse.

Fra traditionel psykologi til aktuelle problemstillinger

Man kan ikke sige psykologi, uden at tankerne ledes hen på Freud og Jung. Og bare rolig, på vores MasterClass i Psykologi kommer du naturligvis til at møde grundlæggerne af den klassiske psykologi. Når det er sagt, så er resten af psykologiuddannelsen spækket med teori og praksis, der forholder sig til den moderne psykes problemstillinger: stress, konflikthåndtering, selvudvikling, forandringer og samarbejde.

Hør to tidligere deltagere fortælle om uddannelsen

Undervisning, øvelser, studiegrupper, pensum og eksamen – sådan er uddannelsen opbygget!

MasterClass i Psykologi er bygget op over 6 moduler fordelt over 6 måneder. Forud for hver undervisningsdag skal du læse et pensum på cirka 200-300 sider. Og efter hver undervisningsdag får du nogle individuelle øvelser, og du skal mødes med din studiegruppe (både øvelser og studiegruppe er dog valgfri).

Øvelser med udgangspunkt i dig!

For os handler denne MasterClass i Psykologi om, at du får et reelt kompetenceløft. Og et nøgleelement i dette er, at du får konkret træning. Derfor har vi lagt øvelser ind mellem alle undervisningsdagene. Øvelserne handler alle om at relatere teorien og de nye værktøjer til dig og din arbejdsplads – så du og din arbejdsgiver får fuldt udbytte af din MasterClass i Psykologi. Øvelserne er ikke obligatoriske, og du bestemmer selv hvor meget arbejde, du lægger i dem. Øvelserne danner udgangspunkt for møderne med din studiegruppe (også valgfri).

Få masser af sparring i din studiegruppe

Vi inddeler de studerende i studiegrupper, der mødes 5-6 gange i løbet af uddannelsen. Studiegrupperne giver dig mulighed for at vende pensum og øvelser – og for at få masser af sparring på din egen situation og rolle som leder. Det er frivilligt, om du deltager i studiegruppen. Men vi anbefaler det, da det giver stort læringsudbytte.

Læs mere om de 6 moduler

Modul 1: Systemisk og narrativ tænkning

Vi har alle sammen prøvet, at en samtale går skævt eller, at samarbejdet går i hårdknude. Spørgsmålet er, hvordan vi forstår det, der sker i situationen og relationen? Og om vores forståelser hæmmer eller fremmer mulighederne for at komme godt videre sammen?

Vi mennesker er meningsskabende væsener, der hele tiden er i gang med at finde hoved og hale i vores oplevelser. Hvad sker der her? Hvad synes vi om det? Hvad kan, skal og bør vi gøre? De systemiske og narrative teorier har en helt særlig måde at forstå organisationer på – nemlig som komplekse kommunikationsprocesser – og det gør dem særligt velegnede til at styrke kommunikation og samarbejdsrelationer i organisationer.

I den systemiske tænkning får vi særligt øje på den indbyrdes forbundethed i organisationen og på, at vi er medskabere af hinandens handlinger. I den narrative tænkning får vi øje på de fortællinger, vi gør brug af, når vi skaber mening og handler i hverdagens situationer, og hvordan disse fortællinger har afgørende indflydelse på, hvilke resultater vi kan skabe hver for sig og sammen.

 

Det arbejder vi med på modulet: 

 • Kort indledende indføring i psykologiens historie og de vigtigste grundidéer i psykologien
 • Introduktion til systemisk og narrativ tænkning i organisationer
 • Grundideen om sprogets skabende kraft: Hvordan påvirker  sprog og kommunikation vores identitet, relationer og resultatskabelse?
 • Metoder til at udforske og omforme problematiske fortællinger og kommunikationsmønstre
 • Forskellen på lineære og cirkulære forståelsesformer
 • Lavpraktiske greb til gode hverdagssamtaler

Underviser: Michala Schnoor (læs mere om hende nedenfor).

mini mba, Steen hildebrandt

Modul 2: Personlighedspsykologi og socialpsykologi

Personlighedspsykologien og socialpsykologien giver dig indsigt i personlighedstyper, handlemønstre og sociale dynamikker. Du bliver skarpere til at se bag om andres og egen adfærd – og du går således et spadestik dybere ift. at forstå, hvorfor andre gør, som de gør.

På dette modul arbejder vi med, hvorfor vi gør, som vi gør – og hvilken betydning det har i vores samarbejde i dagligdagen både arbejdsmæssigt, men også privat.

Gennem arbejdet med personlighedspsykologi og socialpsykologi vil du få vigtig viden og indsigt i dig selv og andres personlighedstyper, handlemønstre og reaktioner.

 

Det arbejder vi med på modulet: 

 • De forskellige personlighedsteorier (og personlighedstyper)
 • Overblik over de klassiske teoretikere inden for feltet: Erik Erikson, B.F. Skinner, Freud, Hans Eysenck og flere af de seneste teorier
 • Introduktion til arbejdsmarkedets mange personlighedstests – hvad er deres styrker og svagheder, og hvilke psykologiske grundantagelser bygger de på?
 • Konfliktende personlighedstyper
 • Indføring i videnskaben om løgne – og kunsten at spotte en løgn
 • Gruppedynamikker, roller og kulturer
 • The Big Five – personlighedstræk
 • Socialpsykologiske eksperimenter
 • Sammenhænge mellem identitet og arbejdsliv.

 

Underviser: Charlotte Skeel (læs mere om hende nedenfor).

mini mba, Steen hildebrandt

Modul 3: Adfærdspsykologi

Når vi går ned og handler, ender vi ofte med at lægge dobbelt så mange varer i kurven, end vi havde planlagt – også selvom vi har skrevet en indkøbsliste. Hvad er det lige, der får os til at afvige fra planen? 

Vi mennesker træffer beslutninger hele tiden. Når vi er på arbejde, i vores fritid og nogle gange uden, at vi lægger mærke til det. Vores beslutninger påvirkes af vores miljø, vores basale behov og ikke mindst af sociale og psykologiske mekanismer. Ved at lære at forstå, hvad der påvirker os, kan du gennem kommunikation i højere grad styre, hvordan du er med til at påvirke den måde, andre mennesker træffer beslutninger på og agerer i hverdagen.

På modul 3 arbejder vi med et analyseframework bestående af 9 adfærdsdrivere. Disse gør det muligt for dig at forstå, hvad der påvirker adfærd og udgør på samme tid en værktøjskasse for dig, så du selv kan begynde at udvikle adfærdsændrende kommunikation og adfærdsforandrende indsatser.

 

Det arbejder vi med på modulet: 

 • Adfærdsdesign (og nudging)
 • Learnings fra adfærdsøkonomien
 • Kognitive biases og heuristikker
 • Hvad påvirker menneskelige beslutninger?
 • Hvordan påvirker du andres adfærd?
 • Metoder til at undersøge adfærd
 • Kommunikationens rolle i adfærdsdesign
 • Adfærdshjulet – et pragmatisk framework.

 

Underviser: Thor Ridderhaugen (læs mere om ham nedenfor).

mini mba, Steen hildebrandt

Modul 4: Positiv psykologi, robusthed og optimal trivsel

Den positive psykologi studerer optimal menneskelig trivsel, som det udfolder sig hos individet, i grupper, på arbejdspladsen og samfundets institutioner som eksempelvis skolen.

Mens mange ikke-psykologer tror, at der er tale om en helt ny psykologi, er det vigtigt at huske, at den positive psykologi hviler tungt på såvel klassisk kognitiv psykologi som humanistisk psykologi. Resiliensforskningen, eller forskning inden for mental robusthed, er et område som særligt den positive psykologi har fokuseret på – med det udgangspunkt at undersøge teoretiske og empiriske modeller, der kan forklare, hvorfor nogle individer klarer sig godt selv under ekstreme situationer, mens andre udvikler psykiske lidelser.

Modul 4 introducerer dig til den positive psykologi, dens metoder og giver et indblik i den del af forskningen, der har særlig relevans for arbejdslivet.

 

Det arbejder vi med på modulet: 

 • Introduktion til positiv psykologi – historie, genstandsområde og metoder
 • Stress og hjernen på overarbejde: Hvad sker der med hjernen, når vi kommer under pres?
 • PERMA-faktorerne og optimal menneskelig trivsel
 • Resiliensforskningens fire bølger
 • Tankefælder og hvordan man undgår dem – betydningen af vores indre beliefs og overbevisninger
 • Kultivering af positive følelser i en presset hverdag.
 • Samarbejdsrelationer og konkurrence i en performancekultur.
 • Styrkeperspektiver og engagement
 • Din egen mentale sundhed – strategier der sikrer, at du holder dig motiveret.

 

Underviser: Eva Hertz (læs mere om hende nedenfor).

mini mba, Steen hildebrandt

Modul 5: Forandringspsykologi

Mennesket er grundlæggende særdeles omstillingsparat, men i både hverdagslivet og arbejdslivet foregår der efterhånden gennemgribende påvirkninger og forandringer – kan psyken overhovedet følge med?

En række studier peger på, at store forandringer er den væsentligste kilde til stress. Dette kan have en række utilsigtede konsekvenser i form af blandt andet opbrud i menneskelige relationer og ændrede opgavefunktioner. Det kræver således ofte en høj grad af psykisk fleksibilitet at gå på arbejde samt at opretholde trivslen, når hverdagen er karakteriseret ved uforudsigelighed og en konstant strøm af nye tiltag og for mange en høj intensitet af både arbejdsmæssige og private opgaver.

Modul 5 handler om menneskets tilgang til forandringer i personlige forhold og på arbejdspladsen, både i leder- og medarbejderrollen. Og hvordan de spiller ind i et samfund med et stigende fokus på produktivitet, effektivitet og performance.

 

Det arbejder vi med på modulet: 

 • Psykologiske perspektiver på forandringer
 • Menneskelige reaktioner på forandring
 • Stress – det postmoderne traume?
 • De indre psykiske strukturer i det komplekse liv og arbejdsliv
 • Relationskompetencer og forandringer
 • Leder-medarbejder dynamikker
 • Psykologisk fleksibilitet
 • Flowtriggers i arbejdslivet
 • Karriere, arbejdsliv og at forblive “langtidsfrisk”.

 

Underviser: Henriette Cranil (læs mere om hende nedenfor).

mini mba, Steen hildebrandt

Modul 6: Kognition, læring og motivation

I dette modul skaber vi overblik over hjælpsomme forståelser af læring og motivation med henblik på bedre at kunne analysere og handle aktivt. Indgangsdøren til undervisningen vil være dine egne oplevede glæder og udfordringer med læring og motivation – samt et systematisk overblik over feltet.

På en måde er dette modul det mest omfangsrige af dem alle. Det handler nemlig om udfordringer med levet liv. Det skal nu ikke forhindre os i med krum hals at arbejde os igennem relevante forståelser af hvordan liv, læring og lyst kan håndteres og forstås.

Værktøjerne og den teoretiske ramme hjælper dig til at finde egen motivation og styrke din egen læring gennem hele livet. Men de hjælper dig også til at hjælpe andre og at styrke læring og motivation på din egen arbejdsplads.

 

Modulet arbejder primært med følgende spørgsmål:

 • Hvordan hænger liv, motivation og læring sammen?
 • Hvordan ser udvalget af teorier om læring og motivation ud? Og hvad er fordele og ulemper ved de forskellige forståelser?
 • Narrativ læringsteori og selvbestemmelsesteori er to af de mest potente forståelsesrammer, så dem undersøger vi mere grundigt specielt i forhold håndtering af udfordringer med eget (arbejds)liv, ledelse og samarbejde.
 • Hvordan hænger læring og motivation sammen med personlighedstræk og de måder (den læringsstil), man helst vil arbejde sig igennem opgaverne med?
 • Hvordan faciliterer man mest optimalt andres (og egen) læring og motivationsudvikling?

 

Underviser: Professor Mads Hermansen (læs mere om ham nedenfor).

Fagligt stærkt pensum

Forud for hver af uddannelsens seks undervisningsdage vil du få cirka 300 sider, som du kan læse løbende i de frirum du har i måneden mellem hver af modulerne. Det lyder måske af meget, men det kan godt lade sig gøre. Også selvom du ikke er vant til at læse meget. Og også selvom du har travlt.

 

Pensum består udelukkende af bøger, artikler og uddrag fra bøger af velrespekterede forfattere. Desuden er det med ganske få undtagelser på dansk (ellers på engelsk). Pensum og materiale indgår i prisen for uddannelsen, og det vil blive udleveret ved starten af din MasterClass. Pensum til første modul bliver tilsendt inden første dag, så du har god tid til at læse det. Tilmelder du dig tæt op mod uddannelsens start, og er du i tvivl om, hvorvidt du kan nå at modtage materialet til første dag? Så kontakt os på chat eller mail, og så finder vi en løsning.

 

Pensum er inkluderet i prisen og har en værdi af 2.500 kr. Du kan se dit fulde pensum her: Pensum for MasterClass i Psykologi.

 

Eksamen

Eksamen

Eksamen på MasterClass i Psykologi består af tre elementer:

 1. Kort skriftlig synopsis (oplæg til mundtlig eksamen)
 2. 2 timers personlig vejledning
 3. Mundtlig eksamen, der afvikles virtuelt.

Hvis du ønsker det, kan du fravælge eksamen og få et diplom på, at du har deltaget på MasterClass i Psykologi. Det kræver dog, at du har deltaget i minimum 4 ud af 6 moduler. Tager du eksamen og består, får du i stedet et underskrevet eksamensbevis samt 5 ECTS point.

Hvem bør deltage på MasterClass i Psykologi?

Denne efteruddannelse er ikke målrettet en specifik branche eller arbejdsfunktion.

Du behøver ikke at have forudgående erfaring med psykologi. MasterClass i Psykologi er nemlig designet til at give dig en faglig viden om psykologiske teorier – og du får desuden en masse praktisk erfaring med at bruge det i din hverdag.

Mød dine undervisere
Charlotte Skeel Se profil
Charlotte er praktiserende psykolog og erhvervspsykolog samt fungerende ekspert i psykologi for blandt andet Danmarks Radio og Dagbladet Børsen. Hun holder desuden jævnligt foredrag om psykologi eller er at finde som skribent i forskellige dagblade.

Charlotte er cand.psych. fra Københavns Universitet og har i en årrække selv fungeret som ekstern lektor på Ålborg Universitet. Derudover har hun en lang række certificeringer og specialuddannelser inden for personlighedtests, supervision og familieterapi. Denne kombination af teoretisk viden, erhvervserfaring og praktisk undervisningserfaring gør, at Charlotte har de helt optimale forudsætninger for at give dig et mærkbart kompetenceløft.
Eva Hertz Se profil
Eva er psykolog, Ph.d. og stifter af Center for Mental Robusthed. Eva har mere end 25 års erfaring som klinisk psykolog, underviser og oplægsholder, og har været ekstern lektor på i positiv psykologi ved Aarhus Universitet. Desuden er hun forfatter til en række bøger og artikler om robusthed og har udviklet det evidensbaserede MRT® Mental robusthedstræningsprogram.

Til daglig arbejder Eva med udvikling af mentalt robuste ledere, medarbejdere og organisationer samt forebyggelse af stress. Hun tilbyder også psykologisk samtalebehandling og samarbejder med diverse sundhedsforsikringer, herunder Falck Health Care, Mølholm Forsikring og Dansk Sundhedssikring.

Henriette Cranil Se profil
Henriette er autoriseret psykolog fra Københavns Universitet og har næsten 20 års erfaring som både psykolog og leder i den offentlige og private sektor. Hun arbejder aktivt med at skabe positiv forandring og bedre trivsel både på individuelt og organisatorisk niveau.

Henriette har et solidt fagligt fundament, og både hendes undervisning og arbejde har et videnskabeligt belæg fra klinisk psykologi, arbejdsmedicinske undersøgelser og organisationsmæssig forskning.
Michala Schnoor Se profil
Michala er psykolog (cand.psych.aut.) og forfatter til bestselleren ”Narrativ organisationsudvikling – at forme fælles mening og handling”.

Hun har de seneste 12 år arbejdet med ledelses- og organisationsudvikling i både Danmark og udlandet – og sideløbende med terapeutiske samtaleforløb. Og hun publicerer løbende artikler om ledelse, HR og organisationsudvikling.

Til daglig arbejder Michala i konsulenthuset Organisation og har tidligere varetaget strategiske HR-funktioner i Novo Nordisk som HR-Partner og projektleder.

Hun har desuden arbejdet i konsulenthusene LEAD – enter next level og Haslebo & Partnere.
Professor Mads Hermansen Se profil
Mads er professor i psykologi og desuden en af landets førende eksperter og foredragsholdere inden for læring. Han har flere store forskningsprojekter i bagagen heriblandt en undersøgelse af dansk skolekultur, der modtog 2,3 mio. kr. i støtte fra Rockwoolfonden.

Mads har desuden erfaring som redaktør og konsulent ved forlagene Alinea og Klim, og står bag udarbejdelsen af flere uddannelser for blandt andet Danmarks Lærerhøjskole, Danmarks Pædagogiske Universitet, Aarhus Universitet og CBS. Til daglig er Mads ansat som professor i psykologi ved Universitetet Agder i Norge.

Foto: Søren Kirkegaard
Thor Ridderhaugen Se profil
Når det kommer til adfærd og de sommetider mærkværdige beslutninger, vi mennesker tager, er Thor manden, der skaber mening med galskaben. Han har nemlig mange års erfaring som adfærdsrådgiver og ekspert i adfærdsdesign for større danske virksomheder.

Thor har desuden fungeret som ekspert på programmet Detektor på DR2, samt som kreativ direktør for nudgingbureauet Decision Design. Han interesserer sig især for menneskets tankegang og adfærd, samt hvordan man kan påvirke den.

Thor er uddannet inden for psykologi og tværkulturelle studier ved København Universitet, Roskilde Universitetscenter og Universidad Nacional de Colombia.

Bestil en skræddersyet uddannelse til jer!

Som virksomhed kan I bestille en særligt tilpasset udgave af uddannelsen med fokus på jeres medarbejdere, jeres organisation og jeres specifikke behov. Du kan læse mere her.

Medarbejderens udbytte
1

Du får en grundig viden om både traditionel og moderne psykologisk teori og praksis, som du kan bruge i både professionel og privat sammenhæng.

2

Du får en langt bedre forståelse af dine egne og andres tankemønstre. På den måde bliver du i stand til at handle mere hensigtsmæssigt, fordi du ved, hvorfor folk gør, som de gør.

3

Du bliver undervist af nogle af landets førende eksperter, der sikrer, at du får et kompetenceløft, du kan trække på resten af din karriere.

Arbejdsgiverens udbytte
1

Din arbejdsgiver får en medarbejder, der kan udvikle arbejdspladsen i retning af bedre samarbejde, bedre relationer (både internt og eksternt) og en sundere arbejdskultur.

2

Din arbejdsgiver får en vigtig sparringspartner, der forstår den menneskelige psyke, menneskelige relationer og menneskelig adfærd.

3

Din arbejdsplads vil i takt med implementeringen af den nye viden opnå målbare resultater på medarbejdertilfredshed, kundetilfredshed, borgertilfredshed, omsætning eller bundlinje.

Næste kursusstart

Vælg den dato & by der passer dig bedst
Aarhus 31. maj 2023
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
9.00-17.00
Uddannelsen består af flere moduler
       33.500 ekskl. moms. Tilmeld dig
       København 01. juni 2023
       Aros Konference, København
       9.00-17.00
       Uddannelsen består af flere moduler
             33.500 ekskl. moms. Tilmeld dig
             København 26. september 2023
             Aros Konference, København
             9.00-17.00
             Uddannelsen består af flere moduler
                   33.500 ekskl. moms. Tilmeld dig
                   Aarhus 27. september 2023
                   Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
                   9.00-17.00
                   Uddannelsen består af flere moduler
                         33.500 ekskl. moms. Tilmeld dig
                         Swipe og se datoer ( 3 flere)
                         Tilmelding MasterClass i Psykologi
                         ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                         Kursus/Uddannelse MasterClass i Psykologi
                         Sted & Datoer

                          1 Jeg vil gerne modtage et gratis eksemplar af e-bogen "99+1 tips, tricks og hemmeligheder,
                          der vil ændre din kommunikation", samt tilmeldes nyhedsbrevet, hvor jeg vil få yderligere gode råd.

                          Nu kan du godt begynde at glæde dig til at blive meget klogere!

                          Du vil senere i dag eller den næste hverdag få en mail fra en af vores kursussekretærer med alt det, du har brug for at vide.

                          Tag en kollega med – og få selv endnu større udbytte!

                          Hvis du tager en kollega med, får I begge en rabat (og du får en god sparringspartner, når du kommer tilbage fra kurset). I kan se rabatten i kursusbeskrivelsen (hvor du tilmeldte dig). Ved tilmelding skal din kollega blot gøre opmærksom på, at du også deltager. Så får I begge rabatten.

                          Har du spørgsmål?

                          Så henvend dig i chatten nede til højre, send en mail til info@arosbusinessacademy.dk eller ring til os på tlf. 70 278 279.

                          Vi ser frem til at møde dig

                          Aros
                          Tilmeldingbekræftelse
                          ................................................................................................
                          Din besked er blevet sendt.

                          Vi bestræber ps på at svare så hurtigt som muligt.

                          Har du yderligere spørgsmål er du også velkommen til at ringe til os på 70 278 279

                          Aros
                          Hent materiale
                          ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                          Kursus/Uddannelse MasterClass i Psykologi
                          [cf7lead cf7_id='780' debug='false' fields='Company=|First Name=|Last Name=user-name|Email=user-email|Phone=|Title=title|Course name=source|Description=|URL source=url_source']

                          Aros

                          Såvel indhold som undervisning har været fremragende, og lige det jeg havde sat næsen op efter. Alt i alt en skøn uddannelse, som også har været med til at sætte retning for mit fremtidige valg af arbejdsområder.

                          Louise Brandstrup

                          En meget spændende og givtig uddannelse med rigtig gode undervisere, der alle er meget faglige dygtige.

                          Susanne Sønnichsen

                          Det har været seks virkelig gode moduler! Det er meget forskellige undervisere, som på hver deres måde har bidraget til at denne uddannelse er super god at have med i bagagen. Jeg bruger allerede en del af denne nye viden i mit daglige virke.

                          Mette Birwe

                          Det er et rigtigt stærkt forløb med relevant indhold, super kombination af teori og praksis, gode øvelser og tid til refleksion.

                          Jens Juliussen

                          Denne MasterClass i Psykologi får absolut en anbefaling fra mig! Jeg synes, at det faglige niveau har været højt og der har været en god bredde i de psykologiske emner. Hvis man prioriterer uddannelsen, deltage aktivt i undervisningen og læser pensum, så får man kæmpe stort udbytte af den - og det gælder både arbejdsmæssigt og privat.

                          Stine Lavigné

                          97,9%
                          af alle kursister

                          af vores kursister mener, at underviseren var meget god/god til at tilpasse indhold og undervisning til dem.

                          Få vores e-bog med 99+1 hemmeligheder
                          om kommunikation GRATIS!
                          ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                          Tilmeld dig og få dit eksemplar af vores e-bog "99+1 tips, tricks og hemmeligheder, der vil ændre din kommunikation", samt jævnlige tips og nyheder, der gør dit arbejdsliv bedre.